Podniesienie efektywności energetycznej w firmie

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej firmy poprzez termomodernizację budynku oraz zastosowanie OZE. Cele główne projektu: zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zmniejszenie zużycia energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii są zgodne z celami osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia RPOWŚ na lata 2014 - 2020. Są zgodne z celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik na lata 2015-2020. Cel zostanie osiągnięty poprzez termomodernizację budynku (ocieplenie ścian, ocieplenie dachu, modernizację systemu cwu, modernizację systemu co, wymianę stolarki, modernizację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego), oraz przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej, gazowej pompy ciepła do wytwarzania cwu, montażu kotłowni na pellet). Realizacja projektu pozwoli na zrealizowanie następujących wskaźników:

  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) - 92,
  • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - 1 507,64,
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)[przedsiębiorstwa] - 1,
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] - 1,
  • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) - 1,
  • Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność energetyczną [szt.] - 1,
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] - 1 339,91,
  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] - 1 254,15,
  • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] - 23,82

Wartość ogółem 725 910,22
Wydatki kwalifikowalne 570 892,79
Wnioskowane dofinansowanie 371 080,31
Wkład UE 371 081,31
Wkład własny 354 829,91

logo fundusze europejskie

Skontaktuj się z nami

Chmielnik: 691 411 124

Daleszyce: 727 021 021

Milanowska Wólka: 727 022 023

Godziny otwarcia:

pn-pt.: 7:00 - 19:00

sob.: 7:00 - 14:00